PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Cập nhật 25/12/2018 Lượt xem 1786

 PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Nguyên

Ngày sinh: 18/11/1973

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại DĐ: 0944159559

Email: nguyennnth@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày sinh: 23/02/1977

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại DĐ: 0905776234

Email: thuhiennguyenqt@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Phát

Ngày sinh: 10/4/1963

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0913145159

Email: nguyenvanphatkttt@quangtri.edu.vn

Họ và tên:  Lê Thị Thu

Ngày sinh: 10/08/1970

Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại DĐ: 01685888018

Email: thithuca@gmail.com

 

Họ và tên:  Nguyễn Duy Hiếu

Ngày sinh: 11/01/1968

Chức vụ: Nhân viên 

Điện thoại DĐ: 0913457510

Email: hieugdtx@gmail.com

 

Họ và tên:  Lê Thái Hiêng

Ngày sinh: 07/05/1961

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0945772867

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

A.    CHỨC NĂNG

I.       Công tác tổ chức

1.      Tham mưu cho giám đốc xây dựng sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân sự của Trung tâm

2.      Tham mưu và thực hiện thủ tục trong việc bổ nhiệm cán bộ, , tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, bố trí và phân công lao động.

3.      Quản lý Hồ sơ cán bộ, giáo viên và nhân viên trung tâm

4.      Tập hợp và nghiên cứu các văn bản về chế độ chính sách Nhà nước, của ngành và thực tế của đơn vị để tham mưu đề xuất các chế độ lao động tiền lương , chế độ chính sách thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

5.      Tham mưu và thực hiện thủ tục liên quan đến chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên

6.      Theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện chế độ lao động, chế độ chính sách đối với mọi thành viên trong cơ quan.

II.   Công tác Hành chính

1.      Tham mưu cho Giám đốc xây dựng Nội quy cơ quan, xây dựng môi trường văn hóa, tinh thần và hành vi ứng xữ trong cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện. Theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện.

2.      Xây dựng và quản lý sổ Danh bộ cơ quan

3.      Thực hiện thống kê tổng hợp, báo cáo các loại số liệu chung của cơ quan.Thực hiện các Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Sở GD&ĐT.

4.      Tham mưu và thực hiện công tác lễ nghi, khánh tiết các ngày lễ, hội họp...của cơ quan

5.      Tham mưu và tham gia thực hiện quan hệ đối ngoại của cơ quan, chủ trì việc tiếp khách.

6.      Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công văn đi – đến, quản lý phôi chứng chỉ, quản lý con dấu của cơ quan.

7.      Thực hiện mua sắm ,quản lý và phân phối văn phòng phẩm theo quy định.

8.      Thực hiện công tác phô tô, in ấn văn bản cho cơ quan, các tài liệu theo quy định;

9.      Tham mưu và thực hiện các hợp đồng ngắn hạn

10. Nhận thông tin, công văn trên mạng, trình lãnh đạo kịp thời;

III.      Công tác quản trị:

1.      Tham mưu và thực hiện công tác xây dựng, quản lý CSVC của cơ quan. Tiến hành kiểm kê tài sãn cuối năm. Quản lý sổ tài sãn cuối năm.

2.      Tham mưu và xây dựng môi trường, tiện nghi, phương tiện làm việc của cơ quan, các bộ phận các cá nhân trong cơ quan;

3.      Tham mưu và thực hiện công tác bảo vệ tài sãn và bảo vệ trật tự trị an trong cơ quan;

4.      Tham mưu và đề xuất đời sống vật chất và tinh thần của cơ quan.

Ngoài các chức năng trên, Phòng TC-HC tham mưu các vấn đề khác thuộc chức năng của phòng và theo yêu cầu của Lãnh đạo.

B.     NHIỆM VỤ

I.       Công tác tổ chức

1.      Tham mưu cho giám đốc việc thành lập, chia tách, ghép hoặc giải thể các phòng, ban, tổ, bộ phận cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm vào đầu mỗi năm học hoặc trong năm học  ( khi cần thiết)

2.      Tham mưu đè xuất việc tuyển dụng, hợp đồng ngắn hạn, bổ nhiệm sắp xếp và phân công cán bộ giáo viên và nhân viên nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của cá nhân và tập thể.

3.      Đề xuất các chế độ chính sách của cán bộ giáo viên và nhân viên vào đầu năm học. Thay đổi bổ sung trong năm học, tổng kết đánh giá cuối năm học.

4.      Đề xuất và tham gia điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ;

5.      Trực tiếp theo dõi, kiểm tra và báo cáo cho Giám đốc về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

6.      Thực hiện thủ tục nâng lương thường xuyên và đề xuất nâng lương trước thời hạn. Đề xuất và thực hiện thủ tục khen thưởng, kỷ luật hàng năm hay đột xuất của cán bộ giáo viên nhân viên trung tâm .

7.      Tham mưu và thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách cán bộ giáo viên, nhân viên ( nâng bậc lương,, Bảo hiểm xã hội, chuyển ngạch, đề bạt cán bộ, chuyển đến, chuyển đi, nghỉ phép, hộ sãn, nghỉ hưu...)

8.      Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp  nhận xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm. Tổng hợp thống kê báo cáo theo yêu cầu.

9.      Tham mưu và xây dựng các hợp đồng dài hạn. Đề xuất mức lương, nâng lương.

II.   Công tác Hành chính

1.      Xây dựng điều chỉnh bổ sung nội quy cơ quan và quy định, quy chế liên quan đến hoạt động hành chính trong cơ quan vào đầu năm học. Tổ chức triển khai phổ biến thực hiện cho toàn cơ quan. Điều chỉnh, bổ sung các quy định cần thiết trong năm học. Tổng kết đánh giá cuối năm học.

2.      Hàng năm chủ động tham mưu và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống tinh thần cho cơ quan.

3.      Theo dõi, kiểm tra báo cáo việc thực hiện chế độ lao động, kỷ luật lao động, đãm bảo giờ giấc làm việc, quy định về việc xin nghỉ phép.

4.      Xây dựng kế hoạch và chế độ hội họp trong cơ quan. Quản lý và thực hiện biên bản họp báo và hội họp cơ quan.

5.      Xây dựng và quản lý Danh bộ của cơ quan.

6.      Chủ động thực hiện công tác Thống kê, tổng hợp báo các các lợi số liệu chung của cơ quan. Thực hiện các Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Sở GD&ĐT.

7.      Chủ động tham mưu và thực hiện công tác lễ nghi, khánh tiết các ngày lễ, hộ họp...của cơ quan

8.      Tham mưu và tham gia thực hiện quan hệ đối ngoại của cơ quan, chủ trì việc tiếp khách.Xây dựng chế độ tiếp khách.

9.      Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công văn đi – đến, quản lý phôi chứng chỉ, quản lý con dấu của cơ quan.

10. Thực hiện mua sắm ,quản lý và phân phối văn phòng phẩm theo quy định.

11. Thực hiện công tác phô tô, in ấn văn bản cho cơ quan, các tài liệu theo quy định;

12. Tham mưu và thực hiện các hợp đồng ngắn hạn

13. Theo dõi và nhận thông tin, công văn trên mạng, trình lãnh đạo kịp thời;

III.      Công tác Quản trị

1.      Tham mưu và thực hiện công tác xây dựng, quản lý CSVC của cơ quan. Theo dõi và thực hiện các Hợp đồng thuê mướn CSVC của Trung tâm.

2.      Tham mưu và xây dựng môi trường, tiện nghi, phương tiện làm việc của cơ quan, các bộ phận các cá nhân trong cơ quan;

3.      Lắp đặt sữa chữa hệ thống điện, âm thanh,ánh sáng và trang thiết bị khác ở tất cả các phòng học phòng làm việc và các khu vực khác của trung tâm.

4.      Xây dựng tổ chức phương án bảo vệ tài sãn và bảo vệ trật tự trị an , phòng chống chữa cháy an toàn xã hội trong khuôn viên Trung tâm. Phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ trật tự trị an an toàn xã hội trên địa bàn.

5.      Theo dõi quá trình xữ dụng xe ô tô của cơ quan, đề xuất thanh toán chế độ theo quy định

6.      Tham mưu và đề xuất đời sống vật chất và tinh thần của cơ quan.

7.      Thực hiện sũa chữ, vệ sinh môi trường, vệ sinh các phòng học các khu vệ sinh. Phục vụ nước uống hàng ngày cho học viên.

C.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng,nhiệm vụ nêu trên, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ của phòng, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong phòng theo vị trí công việc để thực hiện. 

 

Các tin khác
Lịch công tác Hệ thống nhap diem

LIÊN KẾT HỮU ÍCH

LIÊN KẾT WEBISTE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online : 101
Tổng truy cập : 2,127,791

Videon

  • Tiếng hát của CBNV Trung tâm GDTX Tỉnh

    "Chia sẻ yêu thương" tại Trường Mầm non Hướng...

    Quảng Trị yêu thương

    Xem tiếp >>